Πολιτική απορρήτου

Γνωστοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

(άρθρ. 13, 14 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου αρ. 5 (εφεξής ο «Ο.Π.Ι.»), αντιμετωπίζει με ευθύνη και ως πρωταρχικής σημασίας θέματα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (στο εξής «Κανονισμός») και τη σχετική νομοθεσία της Ελλάδος.

Ειδικότερα, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά των νέων για τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Ο.Π.Ι. δημιούργησε το πρόγραμμα “Greek Copyright School” και την ιστοσελίδα https://www.copyrightschool.gr/ μέσω της οποίας γνωστοποιεί και διαχειρίζεται μια σειρά από δράσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, σας κοινοποιούμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τoν τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της επίσκεψής σας ή/ και χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας ή/ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ως άνω προγράμματος.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη συλλογή των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους είναι ο Ο.Π.Ι., όπως ορίζεται ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι ο Ο.Π.Ι. καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ο Ο.Π.Ι. συλλέγει κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα, απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές, κρίνονται δε αυτά ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ομαλής διάδρασης μαζί σας κατά τη λειτουργία των δυνατοτήτων των ιστοσελίδων ή/ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ο.Π.Ι.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομικές βάσεις

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από τον Ο.Π.Ι., τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σκοπός επεξεργασίαςΚατηγορίες Προσωπικών ΔεδομένωνΝομική Βάση Επεξεργασίας
ΕπικοινωνίαΠροσωπικά στοιχεία (Όνομα/ Επώνυμο), στοιχεία αλληλογραφίας (ηλεκτρονική διεύθυνση), τυχόν περιεχόμενο μηνύματος/ επικοινωνίαςΆρθρο 6, παρ. 1, περ. β’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη  λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου
Διαχείριση ΙστοσελίδαςΔιεύθυνση ΙP, δεδομένα cookies, δεδομένα επίσκεψηςΆρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου επεξεργασίας
Διαχείριση social media (Facebook και Instagram) για το Copyright SchoolΔιεύθυνση ΙP, δεδομένα cookies, δεδομένα επίσκεψηςΆρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου επεξεργασίας

4. Γνωστοποίηση σε τρίτους και Κατηγορίες αποδεκτών

Τα κατά τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται κατά περίπτωση σε δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, σε εξωτερικούς συνεργάτες του οργανισμού που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα IT καθώς και στα εσωτερικά τμήματα του οργανισμού και τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε περίπτωση και όπου είναι εφικτό, ο Ο.Π.Ι. συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (αρ. 28) για τη συμμόρφωση των τρίτων μερών/ εκτελούντων την επεξεργασία με τα οποία συναλλάσσεται, τα οποία δεσμεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινοποιεί, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ και οι εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του. Ο Ο.Π.Ι. ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α. αναλόγως της έδρας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ο.Π.Ι. λαμβάνει υπόψη του και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες κατάλληλες εγγυήσεις (ενδεικτικά τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαβίβασης αυτής.

5. Ασφάλεια

Ο Ο.Π.Ι. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

6. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Ο Ο.Π.Ι. θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: privacy@opi.gr.

O Ο.Π.Ι. μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

6. 1 Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι..

6.2 Το δικαίωμα της πρόσβασης           

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι., με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ο.Π.Ι.:

  • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
  • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

6.3 Το δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι..

6.4 Το δικαίωμα της διαγραφής     

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι.. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ο.Π.Ι..

6.5 Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας       

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι., να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

6.6 Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του Ο.Π.Ι..

6.7 Το δικαίωμα της εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος του Ο.Π.Ι.), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Ο.Π.Ι. ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.8 To δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας την οποία μας έχετε χορηγήσει, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας κατά το προηγούμενο της ανάκλησης χρονικό διάστημα.

6.9 Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Ο Ο.Π.Ι. δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

6.10 Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς τον Ο.Π.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες του. Ο Ο.Π.Ι. επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών του.

7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ο Ο.Π.Ι. καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές και διαδικασίες του.

8. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα γνωστοποίηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο τον οποίο έχει ορίσει ο Ο.Π.Ι.:

Εκπρόσωπος Ο.Π.Ι.: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τηλέφωνο: +30 210 6836561

e-mail: gdpr@drakopoulos-law.com

9. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ελληνική εποπτική αρχή: Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

10. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.