Όροι χρήσης

1. Γενικοί όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος copyrightschool.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου αριθ. 5 (εφεξής «Ο.Π.Ι.») και έχει σκοπό να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου το πρόγραμμα ‘Greek Copyright School’, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά των νέων για τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστoτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς κατά τη χρήση του Ιστοτόπου του Ο.Π.Ι. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη του Ιστοτόπου και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του.

Ο Ο.Π.Ι. αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών. Επίσης, ο Ο.Π.Ι. δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα, ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη χρήση των διαθέσιμων μεθόδων, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση του Ιστότοπου.

Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) του Ιστοτόπου (με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών/ χρηστών των σελίδων του Ο.Π.Ι. με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης) ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες άλλων εξυπηρετητών (servers), τους οποίους δεν ελέγχει ο Ο.Π.Ι. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Ο.Π.Ι. για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Ο.Π.Ι. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο Ο.Π.Ι. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου από τη χρήση του. Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον O.Π.Ι. και ο Ο.Π.Ι. θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση του.

Ο Ιστότοπος προορίζεται να βρίσκεται σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Ο Ο.Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του Ιστοτόπου, εάν συντρέξουν συνθήκες πέραν του ελέγχου του, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την αναστολή ή τη διακοπή πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικών έκτακτων γεγονότων.

Ο Ο.Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη μορφή και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημίας, που μπορεί να επέλθει στον Ο.Π.Ι. από παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους.

Απαγορεύεται, επίσης, στους χρήστες η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και της οργάνωσης του Ιστοτόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ο.Π.Ι. επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την περιήγηση των επισκεπτών/ χρηστών στον Ιστότοπο του Ο.Π.Ι. είναι πιθανό να συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτή μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου – Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας και στην Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο των σελίδων του Ιστότοπου (ενδεικτικά αναφερόμενα γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του Ο.Π.Ι. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης (download), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεμονωμένα αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του Ιστότοπου στον προσωπικό του υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ο.Π.Ι., χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική / βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου του Ο.Π.Ι., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις παραπάνω πηγές δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του Ιστοτόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.